De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Empower Psychotherapie. Ze adviseert de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over verschillende onderwerpen, van de wijze hoe we met cliënten communiceren, tot de soorten therapie die we geven, of de kwaliteit van therapie die cliënten ontvangen. De cliëntenraad vergadert meestal één tot twee keer per jaar. Tijdens de vergaderingen wordt er Engels gesproken.

Meer informatie over de cliëntenraad kun je hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/medezeggenschap-clienten-in-de-zorg en https://www.clientenraad.nl/publicaties/basisinformatie-medezeggenschap-2/

Elke (oud-)cliënt van Empower Psychotherapie mag zitting nemen in de cliëntenraad. Heb je interesse? Stuur dan een kort bericht naar Johannes Vinke: j.vinke@empower-pt.nl.

Wil je op een andere manier inspraak hebben, of ons feedback geven? Stuur dan een mail naar j.vinke@empower-pt.nl.